Ramazanski post PDF Ispis E-mail

Post je ibadet koji ima svoj smisao i cilj. Post je regeneracija za ljudsku dušu i tijelo. Postom odgajamo našu dušu i činimo je spremnom da se nosi sa svim nedaćama života na ovome svijetu. Post koji utiče na svakog pojedinca ponaosob u isto vrijeme utječe i na cijelu zajednicu ljudi zbog toga što je zajednica ljudi sastavljena od pojedinaca!

Allah, dž.š., kaže:

"O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan generacijama prije vas – ne bi li ste bili muttekije/bogobojazni!" (El-Bekare, 183.) 

Post je, s prva vakta, u početku islama bio propisan u dužini od tri dana i tri noći kako nam to potvrđuje Ibnu Abbas, r.a., što je kasnije derogirano time što je Allah, dž. š., propisao da se čitav mjesec ramazan provodi u postu.

Hafiz Ibnu Kesir, rhm., u svome tefsiru bilježi sljedeće: "Post je s početka islama bio propisan u trajanju od tri dana i tri noći svakog mjeseca. To se bilježi od Mu'az b. Džebela, Ibnu Mes'uda, Ibnu Abasa, Ata'a, Katade i Dahhaka, koji dodaje: Tako je bilo propisano od vremena Nuha a.s., sve dok Allah dž.š., nije derogirao taj post s postom mjeseca ramazana. (Tefsir Ibnu Kesir, 1/289.)

Post je posebna vrsta apstinencije i ustezanja od posebno naznačenih stvari u posebno određenom vremenu uz posebno određene uvjete i šartove. Post mjeseca ramazana je stavljen u obavezu muslimanima druge godine po hidžri, dok je zekat bio propisan prije bitke na Bedru.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!" (Muttefekun 'alejh)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ko bude neopravdano jeo samo jedan dan mjeseca Ramazana – neće ga moći naknaditi pa makar i cijeloga života postio za taj dan!" (Buhari)

Post je ibadet koji ima svoj smisao i cilj. Post je regeneracija za ljudsku dušu i tijelo. Postom odgajamo našu dušu i činimo je spremnom da se nosi sa svim nedaćama života na ovome svijetu. Post koji utiče na svakog pojedinca ponaosob u isto vrijeme utječe i na cijelu zajednicu ljudi zbog toga što je zajednica ljudi sastavljena od pojedinaca! Postom čovjek staje na put šejtanu i sužava mu prolaz kojim se inače navikao kretati – a to je ljudska krv.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "O omladino, ko je od vas u mogućnosti da se ženi neka se ženi, a ko nije u stanju oženiti se neka posti – to vam je lijek!" Ovaj hadis nam ukazuje na to da je post jedan od lijekova i štitova kojima ćemo čuvati naš šehadet i naš namaz!

Post je odskočna daska takvaluka i bogobojaznosti zbog toga što sadrži u sebi pravu borbu sa svojim nefsom i svojom dušom, i zbog toga što je post voda koja gasi rasplamtjele pohote i strasti kod ljudi.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah, dž.š., kaže: "Svako djelo koje čovjek učini pripada njemu izuzev posta! Post pripada meni i Ja za njega posebno nagrađujem! Post je štit pa kada neko od vas zaposti neka se ostavi spolnog uživanja i neka ne priča mnogo, a ako ga neko bude psovao ili se bude htio sa njim tući, neka kaže: Ja postim. Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz ustiju postača sigurno je kod Allaha bolji od mirisa mošusa. Postač ima dva veselja kojima se raduje: veseli se kada iftari i veselit će se svome postu onka kada se bude susreo sa svojim Gospodarem!" (Muttefekun 'alejh)

Allah, dž.š., je rekao: "Post je moj i samo Ja za njega posebno nagrađujem!"

Islamski učenjaci komentarišu ovaj hadis time da su razne vrste ibadeta poput klanjanja, ruku'a, sedžde, dove, kurbana, sadaka itd., bile poklanjanje nekom drugom mimo Allaha, dž.š., raznim kipovima i idolima koje su ljudi obožavali klanjajući im se, prinošeći im žrtve, moleći im se itd... ono što se nikako ne bilježi jeste to da niko od nemuslimana idolopoklonika nije postio radi svojih božanstava i kipova, pa je zbog toga post jedna od glavnih odlika muslimana, mu'mina pravih muvehhida.

Pored toga što je post lično Allahov, dž.š., ibadet, u čemu mu se niko ne miješa, post je ujedno pošteđen pretvaranja i licemjerstva, jer se sastoji od apstinencije, uskraćivanja i samo - zabrana – koje se golim okom ne mogu vidjeti. Ljudi ne mogu imati uvid u nečiji post osim da čovjek sam drugima obznani da posti, a što se samog posta tiče on se ne može vidjeti niti osjetiti.

Post je specifičan po tome što čovjek izgladnjuje svoju nutrinu, ožedni i ostavlja sve svoje strasti i pohote ni zbog koga drugog do radi Allaha, dž.š.. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Svako djelo sina Ademovog pripada njemu lično. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta. Allah dž.š., je rekao: "Osim posta – jer je on striktno radi Mene i Ja za njega posebno nagrađujem. Čovjek ostavlja hranu radi Mene, ostavlja piće radi Mene, ostavlja slasti radi Mene, i ostavlja uživanje sa ženom radi Mene..." (Ibnu Huzejme)

Allah, dž.š., obilato nagrađuje a kada je u pitanju post tu nagradu uručuje lično bez posrednika. Neka djela se nagrađuju desetorostruko, a neka i do sedam stotina puta. Ima ih koja se nagrađuju duplo a ima djela čiju nagradu zna samo Allah, dž.š.

"Post je polovina sabra/strpljenja" (Tirmizi, Ibnu Madždže) – a Allah dž.š., kaže:

"Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni!" (El-Zumer, 10.)

Imajući ovo u vidu nagrada za postače je beskrajna.

"Post je štit" – poput štita kojeg ljudi u ratovima koriste da ih ne bi probilo neprijateljsko koplje ili strijela. Post čuva grudi i život vjernika! U drugom hadisu se kaže: "Post je štit i čuvar od džehennemske vatre!" Post je štit koji nas čuva od grijeha i grešaka na ovome svijetu i čuva nas od džehennemske vatre na budućem svijetu.

Ali, svaki štit ima i svoju slabu tačku tako i ovaj što znači da post može biti oštećen i probijen. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Post vam je štit sve dok ga ne probijete. Rekoše: O Allahov Poslaniče, čime se post probija? Reče: Lažnim riječima i ogovaranjem!"

Post je štit od grijeha pa ko ga bude imao imaće se s čime zaštiti od džehennemske vatre! Ko se ne bude imao čime zaštiti od grijeha na dunjaluku neće imati štita od džehennemske vatre na ahiretu.